Betalex vertalingen – dr. Olaf Berndt
[ Home ]
 

Privacyverklaring

Door de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gelden er nieuwe regels voor de verwerking van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe u gebruik kunt maken van uw rechten ten aanzien van uw gegevens.

Betalex vindt privacy belangrijk, daarom gaat Betalex zorgvuldig met persoonsgegevens om. Betalex is een eenmanszaak met als eigenaar Olaf Berndt, die tevens contactpersoon is voor alle aangelegenheden die de verwerking van persoonsgegevens betreffen, en te bereiken is via onderstaand e-mailadres en telefoonnummer. Betalex wordt hierna ook ‘wij’ (‘ons’, ‘onze’) genoemd.

Contactgegevens:
Betalex
Eerste Jan Steenstraat 2-E
1072 NK Amsterdam
Telefoon: +31-20-699.97.78
E-mail: betalex@wxs.nl

Met ‘persoonsgegevens’ verwijzen wij naar persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) oftewel Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen (etc.), die u hier kunt inzien of downloaden: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

‘Persoonsgegevens’ zijn, eenvoudig gezegd, gegevens die, eventueel in combinatie met andere gegevens, herleidbaar zijn tot een bepaalde natuurlijke persoon (een mens). Voorbeelden zijn voor- en achternaam, geboortedatum, maar ook bijvoorbeeld telefoonnummer of e-mailadres. ‘U’ verwijst naar een natuurlijke persoon waarvan eventueel persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

Door het opstellen van deze privacyverklaring wordt geen uitspraak gedaan of, dan wel in hoeverre, de activiteiten van Betalex vallen onder de reikwijdte van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Betalex verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar dan wel bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Betalex verwerkt persoonsgegevens:
- Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
- Om onze diensten bij u af te leveren
- Om de betaling van onze diensten af te handelen
- Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld wat gegevens betreft die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming
Betalex neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Betalex bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Betalex verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken
Betalex gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Betalex en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens over die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een, gedateerd en ondertekend, verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of de intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar betalex@wxs.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen, waarin uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) ter bescherming van uw privacy zwart zijn gemaakt. Wij zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Betalex wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende URL: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Betalex neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, onder andere door beveiligingssoftware. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via betalex@wxs.nl.

Laatste aanpassing: 24 mei 2018


Handelsregister Amsterdam 34146573 - Algemene voorwaarden - Laatste update: 24.05.2018